image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Kênh Giang năm 2022
Lượt xem: 59
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Kênh Giang năm 2022 Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25/11/2013. Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thực hiện Thông báo số 730/TB-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Thủy Nguyên về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2022; Ủy ban nhân dân xã Kênh Giang Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã (theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Luật tiếp công dân 2013) như sau: I.Tiếp công dân định kỳ 1.Thời gian: 01 ngày/ tuần. Thời gian từ 8 giờ (có lịch cụ thể kèm theo) 2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. II.Thành phần tham dự: -Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân; -Cá nhân đơn vị có liên quan (khi được triệu tập theo vụ việc cụ thể). *Trường hợp do công việc đột xuất, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã có thay đổi, UBND xã sẽ có thông báo cụ thể sau. III. Tổ chức thực hiện 1.Công an xã: Phân công, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và xử lý người có hành vi vi phạm trong buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã. 2.Công chức Văn hóa – xã hội: Thực hiện thông báo công khai, kịp thời lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã trên hệ thống loa truyền thanh để các cá nhân, tổ chức được biết, thực hiện. 3. Văn phòng UBND xã: -Đôn đốc công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã. -Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã sau khi tiếp công dân. Yêu cầu cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. Nơi nhận: - UBND huyện Thủy Nguyên; (để b/c) -TTĐU – HĐND – UBND xã; -Các ban, ngành, đoàn thể xã; -Cán bộ, công chức xã; -Cá nhân, đơn vị có liên quan; -Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Xuân Nghị LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐỊNH KỲ NĂM 2022 ( Kèm theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022 của UBND xã Kênh Giang) STT Ngày tháng năm Ngày tháng năm Thời gian 1 04/01/2022 (Thứ ba) 25/01/2022 (Thứ ba) 13/01/2022 (Thứ năm) 20/01/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 2 22/02/2022 (Thứ ba) 10/02/2022 (Thứ năm) 17/02/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 3 01/03/2022 (Thứ ba) 29/03/2022 (Thứ ba) 10/03/2022 (Thứ năm) 17/03/2022 (Thứ năm) 24/3/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 4 05/04/2022 (Thứ ba) 26/04/2022 (Thứ ba) 14/04/2022 (Thứ năm) 21/04/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 5 03/05/2022 (Thứ ba) 24/05/2022 (Thứ ba) 31/05/2022 (Thứ ba) 12/05/2022 (Thứ năm) 19/05/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 6 08/06/2022 (Thứ ba) 28/06/2022 (Thứ ba) 02/06/2022 (Thứ năm) 16/06/2022 (Thứ năm) 23/06/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 7 05/07/2022 (Thứ ba) 26/07/2022 (Thứ ba) 14/07/2022 (Thứ năm) 21/07/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 8 02/8/2022 (Thứ ba) 23/8/2022 (Thứ ba) 30/8/2021 (Thứ ba) 11/8/2022 (Thứ năm) 18/8/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 9 06/9/2022 (Thứ ba) 27/9/2022 (Thứ ba) 15/9/2022 (Thứ năm) 22/9/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 10 04/10/2022 (Thứ ba) 25/10/2022 (Thứ ba) 13/10/2022 (Thứ năm) 20/10/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 11 01/11/2022 (Thứ ba) 22/11/2022 (Thứ ba) 29/11/2022 (Thứ ba) 10/11/2022 (Thứ năm) 17/11/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 12 06/12/2022 (Thứ ba) 27/12/2022 (Thứ ba) 15/12/2022 (Thứ năm) 22/12/2022 (Thứ năm) Từ 08 giờ 00 DANH SÁCH CÁC CBCC TRỰC TIẾP CÔNG DÂN ( Lịch trực: Sáng thứ 3 và Chiều thứ 5 hàng tuần) STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ 1 Lê Xuân Nghị Chủ tịch UBND xã 0934.387.199 2 Đào Văn Thuận Trưởng Công an xã 0904.065.223 3 Đỗ Đăng Hán Công chức TP-HT 0904.663.268 4 Nguyễn Văn Hòa Công chức ĐC-XD 0795.370.189 5 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức VP-TK 0976.650.314

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới