image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Kênh Giang
Lượt xem: 221
UBND xã Kênh Giang thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tăng cường đa dạng hóa các nội dung thông tin, tuyên truyền, tích cực tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã các chủ trương của Đảng, nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền lồng ghép vào các hội nghị của địa phương; Tăng cường tiếp sóng đài truyền thanh huyện liên quan đến nội dung cải cách hành chính; cập nhật, công khai, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua các hình thức tuyên truyền thiết thực đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính đến gần với dân hơn, đồng thời góp phần tạo điều kiện cho người dân vào việc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới