image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Kênh Giang năm 2023
Lượt xem: 361
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25/11/2013. Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông báo số 783/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thuỷ Nguyên về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyên năm 2023; Ủy ban nhân dân xã Kênh Giang Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã (theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Luật tiếp công dân 2013).

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới